Rugby Club 't Gooi

Rugby Club 't Gooi

Verslag algemene ledenvergadering dd 28 juni 2012

Verslag algemene ledenvergadering dd 28 juni 2012

3. ingekomen stukken: 5 afzeggingen

4. jaarverslagen:

(door een mankement aan de beamer is een visuele presentatie niet mogelijk)

ontvangen en voorgelezen:

– bouwcommissie

– barcommissie

– scrumbulletinredactie

– kracht/conditiecoach

– klussenteam

– vice-voorzitter betreffende communicatie

– niet ontvangen, wel beschikbaar: sponsorcommissie

de jaarverslagen liggen ter inzage bij de secretaris

5. jaarverslag van de secretaris, Hans Walscheid van Dijk, wordt voorgelezen

6. jaarverslag van het Hoofd Technische Commissie Jeugd, Sean Gallagher, wordt voorgelezen

opmerking van Walter van der Mast dat de club risico (aansprakelijkheid) loopt als er niet bij de NRB ingeschreven jeugdspelers worden opgesteld, het gaat echter uitsluitend over jeugd die meetraint en nog geen wedstrijden speelt

7. jaarverslag van de Technisch Commissie Senioren wordt voorgelezen door Michel Hartong, beoogd opvolger van Charlie Dekker als Hoofd TC

– er is afscheid genomen van een aantal selectiespelers

– er zijn contacten met enige spelers die de selectie kunnen versterken

– er is een coach voor het 2e team gevonden

– Frans Frakking wordt manager van het 3e team, Allard Posthuma wordt captain

– Marc Hamel wordt captain van het 4e team

– Hans Hentzepeter wordt coördinator 3e/4e team

Hans van den Bovenkamp vraagt of de termen 3e en 4e team weer kunnen terugkeren i.p.v. Z-electie, dit zal gebeuren

8. technisch beleid voor het komende seizoen is meegenomen in punt 7

9. jaarverslag van de penningmeester, PietHein Govers, wordt voorgelezen

– o.a. de situatie rond kleedkamers en tweede veld wordt uitgebreid behandeld

het veld dat in het verlengde van ons veld ligt zal worden aangepast aan de

rugbymaten en zal gedeeld worden met NVC, tevens mag er een kunstgrasveld

van NVC door ons gebruikt worden

een voorstel om het bestuur de vrijheid te geven verder te onderhandelen met

de Gemeente Naarden wordt zonder tegenstemmen aangenomen

– de cijfers over het afgelopen seizoen eindigen in een positief saldo van ca.

€ 3.300,00

Hierna wordt een pauze van tien minuten ingelast

10. het verslag van de kascontrolecommissie wordt door Berend de Jong voorgelezen

de commissie is tevreden over de cijfers van het afgelopen seizoen en

verzoekt de ALV om de penningmeester décharge te verlenen, hetgeen met algemene stemmen wordt verleend

11. begroting voor het komende seizoen is onder punt 9 al behandeld

12. vaststellen van de contributie: de bedragen blijven gelijk aan die van het afgelopen seizoen

13. de kascontrolecommissie zal uit dezelfde personen bestaan als het afgelopen seizoen, hetgeen met algemene stemmen wordt aangenomen; volgens Walter van der Mast moet er elk jaar één nieuw lid worden benoemd, dit is in de statuten en HR echter niet terug te vinden, maar dit moet wel worden opgenomen

14. Charlie Dekker treedt af als Hoofd TC Senioren; Michel Hartong wordt met algemene stemmen als nieuw Hoofd TC benoemd

de aftredende bestuursleden: Sean Gallagher, Richard Vlaar en PietHein Govers zijn herkiesbaar, hetgeen ook met algemene stemmen gebeurt

15. de Clemens Steenman Kakenbeker wordt uitgereikt aan Charlie Dekker, de Fred Bakker Trofee aan Petra Pel, Jack Heer krijgt een plaatje op de pilaar; alle drie plus Peter Akkermans krijgen een fles wijn en een boeket bloemen

16. rondvraag:

Peter de Graaf heeft een aantal (oude) posters over promotie van damesrugby bij zich en wil deze graag aan het bestuur overhandigen

17. sluiting: om 23.00 uur bedankt Jerker Grader alle aanwezigen voor hun komst en spreekt de wens uit dat we een mooi rugbyseizoen tegemoet mogen gaan

Comments

Nobody has commented yet. Be the first!

Comments

or Register to add a comment