Hash Khalil

Hash Khalil

Centre Back
Looks like Hash Khalil didn’t play this season

Team Sponsors

Main Club Sponsor - Esri UK