1st Team Shirt Sponsors - Vaillant
Main Shirt Sponsor - KR Brickwork
Shirt Sponsor - Raygar