Policies


Privacy policy

Clwb Rygbi Y Wyddgrug

English version below

Datganiad Gwarchod Data

Mae gwarchod eich gwybodaeth yn bwysig iawn i Glwb Rygbi Y Wyddgrug (“y Clwb”) ac rydym yn cydnabod bod gennych ddiddordeb yn y modd yr ydym yn gallu casglu, defnyddio a rhannu yr wybodaeth yma. Y mae’r Datganiad Gwarchod Data hwn yn amlinellu y ffordd yr ydym yn defnyddioa gwarchod eich data personol, ac yn datgan yr egwyddorion sydd yn adlewyrchu ein hymrwymiad i ddiogelu y wybodaeth yna.

Ein hegwyddorion

Mae’r egwyddorion yn gofyn bod data personol:
• yn cael ei brosesu yn deg ac yn gyfreithlon
• yn cael ei brosesu am ddibenion cyfyngedig ac mewn modd priodol;
• yn ddigonol, yn berthnasol ac nad yw’n ormodol at y diben;
• yn gywir;
• ddim yn cael ei gadw am fwy o amser nag sy’n angenrheidiol ar gyfer y diben neu ddibenion hynny;
• yn cael ei brosesu yn unol â hawliau gwrthrychau data dan y Ddeddf;
• yn cael ei gadw’n ddiogel;
• ddim yn cael ei drosglwyddo i bobl neu sefydliadau sydd wedi eu lleoli mewn gwledydd neu
tiriogaethau sydd heb lefelau digonol o warchodaeth data.

Defnyddio eich gwybodaeth

Bydd unrhyw wybodaeth sydd wedi ei chasglu yn cael ei thrin yn gyfrinachol, ac yn cael ei defnyddio yn y ffyrdd canlynol:
• Mae Clwb Rygbi Y Wyddgrug yn cynnal gwybodaeth am chwaraewyr/rhieni er mwyn rheoli gweithgareddau y Clwb gan gynnwys recriwtio, cofrestru, chwarae rygbi, hyfforddi, ac er mwyn trosgwlyddo gwybodaeth / darparu cyswllt mewn perthynas â’r gweithgareddau ‘oddi ar y cae’ Clwb Rygbi Y Wyddgrug a’i adrannau;
• Mae gwybodaeth yn cael ei phasio rhwng gwahanol adrannau o Glwb Rygbi Y Wyddgrug am rhesymau gweithredol (e.e: y mae Ysgrifennydd Cofrestru yn hysbysu newidiadau cyfeiriad i’r hyfforddwyr perthnasol, rheolwyr, trysoryddion ac aelodau eraill ar sail “rhaid gwybod”).
• Gall gwybodaeth gael ei throsgwlyddo i asiantaethau allanol y mae’r Clwb yn perthyn iddynt, fel URC.
• Mae gwybodaeth iechyd neu meddyginiaeth yn cael ei gynnal er budd y chwaraewr ac i helpu yr hyfforddwyr / rheolwyr i gymryd camau priodol mewn achos o anaf. Ni fydd y wybodaeth yma yn cael ei throsglwyddo i drydydd parti ag eithrio arbenigwyr meddygol/ swyddogion cymroth cyntaf mewn achos o argyfwng, lle mae’n berthnasol.

Gwybodaeth cyffredinol a’ch Hawliau Chi

Mae gennych yr hawl i:
• Dderbyn copi o’r wybodaeth yr ydym yn cadw amdanoch, os yr ydych yn gwneud cais
ysgrifenedig, ac i gywiro unrhyw wybodaeth anghywir.

Byddwch yn ymwybodol nad yw cyfarthrebiadau ar lein yn ddiogel os nad yw’r data wedi ei amgryptio. O ganlyniad, ni all Clwb Rygbi Y Wyddgrug dderbyn cyfrifoldeb am fynediad heb awdurdod gan drydydd parti a/neu llygredd o ddata sydd yn cael ei anfon i Glwb Rygbi Y Wyddgrug neu ei swyddogion awdurdodedig;

Os nad ydych am i Glwb Rygbi Y Wyddgrug i ddefnyddio eich gwybodaeth am y pwrpasau yma, dylech ysgrifennu at y Clwb. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am warchod data cysylltwch ag Ysgrifennydd Mygedol y Clwb.

Mold Rugby Football Club

Data Protection Statement

Mold RFC (“the Club”) considers that protecting your information is very important and we recognise that you have an interest in how we may collect, use and share such information. This Data Protection Statement outlines how we use and protect your personal data, and states the principles which reflect our commitment to safeguarding that information.

Our Principles

These provide that personal data must be:
• Processed fairly and lawfully;
• Processed for limited purposes and in an appropriate way;
• Adequate, relevant and not excessive for the purpose;
• Accurate;
• Not kept longer than necessary for the purpose;
• Processed in line with data subjects’ rights;
• Secure;
• Not transferred to people or organisations situated in countries without adequate
Protection.

Use of your information

Any information collected about you will be treated as confidential and will only be used as follows:
• Mold RFC holds information about players/parents in order to manage the Club’s
activities including recruitment, registration, playing rugby, training, and to be able to
provide contact/information with regard to the off- field activities of Mold RFC and its
sections;
• Information is passed between sections of Mold RFC for operational reasons (for
example, the Registration Secretary notifies changes of address to the relevant coaches,
managers, Treasurers and others on a ‘need to know’ basis).
• Information may be disclosed to external agencies to which the Club has affiliations such as the WRU.
• Information regarding health or medication is held by Mold RFC in the best interests of
the player and to assist coaches/managers and medical practitioners to take appropriate
steps in the event of injury. This information will not be passed on to third parties except to
medical professionals/first aiders in the event of emergency where appropriate.

General information and Your Rights

You have the right to:
• Receive a copy of information we hold about you, if you apply for this in writing, and to have rectified any information that is inaccurate.

Please be aware that Internet communications are not secure unless the data being sent is
encrypted. Therefore Mold RFC cannot accept responsibility for the unauthorised access by a third party and/or the corruption of data being sent to Mold RFC or its authorised Officers;

If you do not want Mold RFC to use your information for such purposes you must inform the Club in writing. If you have any queries about data protection please contact the Club’s Honorary Secretary.